แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

งดสอน
-วัน อาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 และ วัน อาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564

และจะสอนชดเชยในวัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ