ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 กับ 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 กับ 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 กับ 801 ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201