แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177350 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177350 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177350 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177350 ตอน 001 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี ตลอดเทอม 2/2563
เวลา 1300-1430 น. จากเดิมเรียนห้อง LB 1402
เปลี่ยนเป็น ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ