แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 001 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 001 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 001 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 001 ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00-12.30น.
ณ ห้อง LB1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ