ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม

ข่าวผู้บริหาร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม 2 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม และ 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม โดยมุ่งหวังจะที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการบริการวิชาการ การวิจัย ของ “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยมีพ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 15 สถาบัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ