แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 002,802 (วิชาเอกเลือก)

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 002,802 (วิชาเอกเลือก) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 002,802 (วิชาเอกเลือก)

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 002,802 (วิชาเอกเลือก)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 16.30-19.30 น. (ห้อง LB1402)

**วันเริ่มเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ