แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์  (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3. มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ได้
หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. แบบขอรับทุนนักศึกษาช่วยงาน/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์
เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์และสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กำหนดการรับสมัคร
กรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2563 ที่ https://bit.ly/2Hu9rrm หรือสแกน QR CODE

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31836

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ