แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ ตอน 001 ผู้สอน  อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ ตอน 001 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร (ห้องประชุมใหญ่)
- วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
- วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤสจิกายน 2563

*เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ