แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1

หัวข้อในการฝึกอบรม
1.  กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.  หลักกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังภาครัฐ
3.  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการแบ่งส่วนความรับผิด

วิทยากร
  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
  ตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ประกอบด้วย

1.  ผู้บริหารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
1.1)  ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
1.2)  ปลัด/รองปลัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
1.3)  ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำรวยกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ
ทุกสายงานสังกัดในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
2.  ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สังกัดหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
3.  บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง www.law.cmu.ac.th)

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)

การชำระเงิน
  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 452-210-104-0


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟลประกอบข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ