ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1

ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1

หัวข้อในการฝึกอบรม
1.  กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2.  หลักกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังภาครัฐ
3.  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการแบ่งส่วนความรับผิด

วิทยากร
  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
  ตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ประกอบด้วย

1.  ผู้บริหารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
1.1)  ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
1.2)  ปลัด/รองปลัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
1.3)  ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำรวยกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนัก ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ
ทุกสายงานสังกัดในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
2.  ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สังกัดหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน
3.  บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง www.law.cmu.ac.th)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
การชำระเงิน
  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านบัญชี) เลขที่บัญชี 452-210-104-0
การชำระเงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1609145286.pdf