แสดงรายละเอียดข่าวการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ารรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รอบ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
รอบที่ 2 การรับนักเรียนโครต้าภาคเหนือและโครงการพิเศษอื่นๆ
รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 2 (Admission)
รอบที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ไม่เปิดรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ