คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาและจัดฝึกอบรม ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีศาลปกครอง นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ และ นายอิทธิพร​ จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ศาลปกครองเชียงใหม่