แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University(หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University(หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ย. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University(หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ย. 2563)

ด้วย Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Okayama University จำนวน 2 คน ต่อปี
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

โดยกรุณาเตรียมเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. Application Form
2. Statement of Purpose
3. Letter of Recommendation
4. Certificate of Health
5. Certificate of Enrollment
6. Transcript

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html และส่งเอกสารประกอบการสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ