แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ