ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 001,801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404