ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ตอน 001,002,801,802 ภาคปกติและพิเศษ
-วัน พุธ ที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุมใหญ่

ตอน 001,002,801,802 ภาคปกติและพิเศษ
-วัน พุธ ที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุมใหญ่