แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศ สอนเพิ่มเติม (Tutorial การเขียนตอบข้อสอบ) กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,002,801,802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ตอน 001,002,801,802 ภาคปกติและพิเศษ
-วัน พุธ ที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุมใหญ่

ตอน 001,002,801,802 ภาคปกติและพิเศษ
-วัน พุธ ที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ