แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 	INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101   INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

วัน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 11.00-12.30 น.ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ