ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 	INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101   INTRODUCTION TO LAW ตอนเรียน 006 ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

วัน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 11.00-12.30 น.ห้อง LB 1402