แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177448 ADMINISTRATIVE LAW 2 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177448 ADMINISTRATIVE LAW 2 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177448 ADMINISTRATIVE LAW 2 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177448 ADMINISTRATIVE LAW 2 ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน ศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 63 เวลา 11.00-12.30 น.

-จากเดิมเรียนห้อง LB 1403 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านัั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ