ประชาสัมพันธ์ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science

ด้วย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 23 มกราคม 2564 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน Human Security Development (HSD) and Energy Science ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง และสามารถสมัครของรับทุนสนับสนุนจาก JASSO ได้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงต่อไป

โปรดดูเอกสารประกอบการสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งเอกสารประกอบการสมัครและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 18 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 กิจกรรมอาจจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหากกิจกรรมจัดแบบออนไลน์นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ**