แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น.

-วิชา 177217 ตอน 801 จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1404

-วิชา 177214 ตอน 802 จากเดิมเรียนห้อง LB 1404 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

หมายเหตุ ย้ายเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ