ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 และ 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 802

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น.

-วิชา 177217 ตอน 801 จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1404

-วิชา 177214 ตอน 802 จากเดิมเรียนห้อง LB 1404 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

หมายเหตุ ย้ายเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น