ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 802 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 802 ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 802 อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน พุธ ที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401