Online Short Program “East Java Exploration (EJx) 2020

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

Online Short Program “East Java Exploration (EJx) 2020

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Online Short Program “East Java Exploration (EJx) 2020 สำหรับผู้สนเกี่ยวกับชวาตะวันออกในหลากหลายมิติ ร่วมรับฟังมุมมองด้านพหุวัฒนธรรม และโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายประเทศและสถาบัน

- กำหนดจัดขึ้น 2 รอบ คือ

1. รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2020
2. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2020

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย** ผู้เข้าร่วม 3 คนที่มีศักยภาพโดดเด่น จะได้รับทุน 500 USD เพื่อเข้าร่วม EJx2021 ด้วย

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. CV
4. Official Transcript
5. ระบุรอบที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

- หมดเขตรับสมัครรอบที่ 1 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
- หมดเขตรับสมัครรอบที่ 2 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป