แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ภาคปกติ
วัน อังคาร ที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ