ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177481 สัมนากฎหมายอาญา ตอน 001 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ภาคปกติ
วัน อังคาร ที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1201