ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ทั้งภาคปกติ ตอนเรียน 001 และภาคพิเศษ ตอนเรียน 801 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียนรวมกัน ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201