ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 16.00-17.30 น.

ย้ายห้องเรียน จากเดิมเรียน LB 1401 เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น