แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอนเรียน 001 ผู้สอน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 16.00-17.30 น.

ย้ายห้องเรียน จากเดิมเรียน LB 1401 เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ