คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

ซ่อนข่าวเด่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31593