ประกาศ กิจกรรมแจกกระดาษคำตอบ กระบวนวิชา 176101 ตอน 003 และ 004 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ  กิจกรรมแจกกระดาษคำตอบ กระบวนวิชา 176101 ตอน 003 และ 004 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

เนื่องด้วยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID 19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย. 2563
.

จึงขอยุติการกิจกรรมแจกกระดาษคำตอบปลายภาคกระบวนวิชา 176101 ตอนเรียน 003, 004 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
.

ในส่วนการทดสอบปลายภาคของกระบวนวิชา 176101 ตอนเรียน 003, 004 ให้นักศึกษาติดตามแนวปฏิบัติที่จะแจ้งให้ทราบหลังจากพ้นสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว