แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

-กระบวนวิชา 177495 ตอน 001, 801
เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

-กระบวนวิชา 177483 ตอน 001
เฉพาะภาคปกติ
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ นอกนั้นเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ