ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 001 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

-กระบวนวิชา 177495 ตอน 001, 801
เรียนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

-กระบวนวิชา 177483 ตอน 001
เฉพาะภาคปกติ
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ นอกนั้นเรียนตามปกติ