แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Saint Joseph Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน University of Saint Joseph Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Saint Joseph Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 27 เมษายน 2563)

ด้วย University of Saint Joseph สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B2 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://www.usj.edu.mo/en/residential-hall/
https://www.usj.edu.mo/wp-content/uploads/2014/02/USJMacao_FactSheet_2020-2021-1.pdf
https://www.usj.edu.mo/wp-content/uploads/2014/02/USJInExApplicationProcess_2020-2021.pdf
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1872

เอกสารประกอบการสมัคร
Application Form
Copy of valid passport
Copy of official academic transcripts
Copy of English Proficiency Test

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ: เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ