แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โปรดดูรายชื่อในไฟล์ประกอบข่าว

  โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้งคุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โท ร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ