แสดงรายละเอียดข่าวNational Chung Cheng University Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 14 มีนาคม 2563)

National Chung Cheng University Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 14 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Chung Cheng University Fall 2020 (หมดเขตรับสมัคร 14 มีนาคม 2563)

ด้วย National Chung Cheng University Fall 2020 ไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 และคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ IELTS 6.0, TOEFL-iBT80 หรือ CERFR B2 เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

- 1 ภาคการศึกษา (กันยายน 2563 – มกราคม 2564) หรือ 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2563 – มิถุนายน 2564)
- โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ฯลฯ

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ได้ที่
http://qrgo.page.link/1Gr4A

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Exchange student application form with a recent photograph attached.
2. One copy of passport (at least six months of validity).
3. One official transcript (for all semesters) in English.
4. One recommendation letter in English.
5. Certificate of enrollment in English.
6. Softcopy of photo (jpg/gif)

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ