รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นักศึกษาโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

ซ่อนข่าวเด่น

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นักศึกษาโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

-