แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

วัน จันทร์ ที่ 10 ก.พ. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่
-เรียนรวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

และงดสอนช่วงเย็น เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ