ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 และ 801 อาจารย์ วาทิศ โสตถิพันธุ์

วัน จันทร์ ที่ 10 ก.พ. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่
-เรียนรวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

และงดสอนช่วงเย็น เวลา 16.30-19.30 น.