แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน ศุกร์ ที่ 24 ม.ค. 63 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง LB 1404 ห้อง ประชุมใหญ่

และสอนชดเชยวัน พฤหัสบดี ที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่ (ให้นักศึกษาตอนเรียน 004 มาเรียนรวมกับตอนเรียน 003)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ