แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2563-2564

โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2563-2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ด้วย Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

วัตถุประสงค์

- ศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือของโครงการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
- สำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- ทั้งนี้มีทุน 2 ประเภท คือ ภาษาฝรั่งเศส (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและโอกาสได้รับทุนสูง) และภาษาอังกฤษ

โดยแคนาดาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
1. ค่าวีซ่า
2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป และกลับชั้นประหยัด
3. ค่าประกันสุขภาพ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา
6. ค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและงานวิจัย

ผู้สนใจสมัครรับทุนกรุณาสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ