แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 802

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 802

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 802

วัน เสาร์ ที่ 28 ธ.ค. 62
-วิชา 177430 ตอน 001,801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201
-วิชา 177341 ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ