แสดงรายละเอียดข่าวUMAP Program C

UMAP Program C - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UMAP Program C


UMAP International Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP Program C

- เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นตั้งแต่ 1 - 8 สัปดาห์
- ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายใต้เครือข่าย UMAP ทั้งนี้

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP

1. สามารถศึกษารายละเอียดโครงการที่มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP เสนอ ได้ที่ http://umap.org/programs/
โดยเลือก Program C (Super Short-Term Programs) หัวข้อย่อย Program List
2. นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Program C จะต้องลงทะเบียนในระบบ USCO ที่
https://usco.umap.org/std/
โดยสามารถศึกษารายละเอียด Student User Manual ได้ที่
http://umap.org/usco/#students-manual
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1802

3. ต้องกรอก Application Form ในระบบ USCO และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่นักศึกษาสนใจ

ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการในระบบเรียบร้อยแล้ว

**ให้พิมพ์เอกสารการสมัครออนไลน์ หรือ Capture Screen ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ

**ส่งให้ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ