ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 801 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องเรียน RB 5101 (ห้องเรียนส่วนกลางของสำนักทะเบียนฯ)