แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ การเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค กระบวนวิชา 177214 ประจำปีการศึกษา 1/2562

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค กระบวนวิชา 177214 ประจำปีการศึกษา 1/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค กระบวนวิชา 177214 ประจำปีการศึกษา 1/2562

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค กระบวนวิชา 177214 ประจำปีการศึกษา 1/2562

กระบวนวิชา 177214 สอบวัน อาทิตย์ ที่ 6 ต.ค. 62 เวลา 15.30-18.30 น.
ตอนเรียนที่ 801 รายชื่อลำดับที่ 1-80 สอบห้อง LB 1404 และรายชื่อลำดับที่ 81-121 สอบห้อง LB 1403

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะตอนเรียนที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ