แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 โดยกำหนดเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ดังนั้น เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การฝึกซ้อม และ การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตจะต้องปฏิบัติดังนี้ :-
1. ยืนยันการรายงานตัวและกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma และพิมพ์เอกสารที่ยืนยันการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว นำมายื่นในวันรายงานตัว เพื่อแจ้งความประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. วันรายงานตัว คือ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. บัณฑิตต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบัณฑิตไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับบัณฑิตต่างชาติ)
4. วันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คือ วันศุกร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เฉพาะวันฝึกซ้อมใหญ่ ให้สวมครุยวิทยฐานะพร้อมหมวก
5. บัณฑิตต้องฝึกซ้อมให้ครบทั้ง 3 วัน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54
6. การแต่งกายของบัณฑิตในวันรายงานตัว วันฝึกซ้อม และ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54
7. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54
8. ผู้ที่มีปัญหาบกพร่องทางด้านกายภาพ ให้ระบุในระบบยืนยันการรายงานตัว
9. บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีสิทธิ์เลื่อนรับในปีถัดไป และ ให้ยืนยันการไม่เข้ารับที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้นและชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์ เพื่อให้จัดส่งปริญญาบัตรต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ