แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน จันทร์ ที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ