แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการงดสอน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802 คณาจารย์

ประกาศยกเลิกการงดสอน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802 คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการงดสอน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802 คณาจารย์

ประกาศยกเลิกการงดสอน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 802 คณาจารย์

ยกเลิกการงดสอน ในวัน เสาร์ ที่ 7 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง BAB ประชุม 1 ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ