แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แก่นักศึกษาอาสาสมัครชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ตลอดปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
โดยในการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา, อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร,และนางสาวเปรมสิริ เจริญผล เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆเช่น การถามข้อมูลเบื้องต้นและการพบปะลูกความ , ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง : การรวบรวมและการเรียบเรียงเท็จจริง, การระบุข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย,การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง ( Factual Analyzing Skill), ทักษะการร่างและเขียนเอกสารทางกฎหมาย , รูปคดีและวิธีการเยียวยา, การส่งต่อคดี เป็นต้น
โดยตลอดทั้งการอบรมจะเป็นการบรรยายสลับกับการปฏิบัติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการรับและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป

ผู้ให้ข้อมูลข่าว หรือ ผู้เขียนข่าว:
เปรมสิริ เจริญผล พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ผู้ให้ภาพ หรือถ่ายภาพ ประกอบการเผยแพร่ข่าวสาร:
สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ พนักงานปฎิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ