แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 13 กันยายน 2562)

ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 13 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 13 กันยายน 2562)

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1.  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 4
2.  มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
3.  มีผลการทดสอบภาษาอย่างเป็นทางการ
- คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL (PBT), TOEFL (CBT), TOEFL (iBT), IELTS หรือคะแนนอื่นๆเทียบเท่า), มีระดับคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่า กว่า B
- คะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK, ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือภาษาอื่นๆ
- หากไม่มีผลการทดสอบภาษาอย่างเป็นทางการ สามารถชี้แจงประสบการณ์ทำงาน หรือหลักฐานที่ยืนยันการในใช้ภาษานั้นๆ ได้ในระดับดี
4.  มีความตั้งใจ อดทน สามารถปรับตัวได้ และมีมนุษยสัมพันธ์
5.  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ
6.  ได้รับการยินยอมจากครอบครัวและสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Applicants are required to submit relevant documents as follow:

1)  A Complete application form (Please kindly find the attachment) with attached photo
2)  Résumé (1-2 pages)
3)  A copy of your updated transcript
4)  A copy of your language proficiency test result
5)   เขียน Personal statement เกี่ยวกับตัวเอง, ความสนใจทางกฎหมายและเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ

สถาบันในต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาสหกิจ ณ ปัจจุบัน ได้แก่

1. Southwest University of Politial Science and Law (SWUPL), China (4 คน)
2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia (4คน)
3. Lisbon Accounting and Business School, Portugal (2คน)
4. องค์กรเอกชนในประเทศไต้หวัน, สิงคโปร์และ ญี่ปุ่น

**จำนวนนักศึกษาที่ส่งไปร่วมโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการ**

หมายเหตุ: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ กับสถาบันระหว่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงยื่นใบสมัครและส่งงานเขียนเรียงความได้ที่

**พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th, Facebook page “International Relations Law CMU”

**ปิดรับสมัครวันที่ 13 กันยายน 2562**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ