ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Guangxi University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Guangxi University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Guangxi University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำทีมโดย Ms. Jiang Hui Doctor of Law, professor, and secretary of the COC committee of Law school เพื่อเข้าร่วมคาราวะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ รวมถึงผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต