แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลเรียนดีใน “พิธีไหว้ครูของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ” ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยให้ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย พร้อมรายงานตัว
ที่หน้าห้อง LB1201(ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ เวลา 08.15 น. (หากนักศึกษาติดภาระกิจการเรียนขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้ดำเนินการขอเวลาเรียนให้ต่อไป)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ