แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2562

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้กรอกใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ทาง http://sis.cmu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943032
และให้นักศึกษาพิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรองทุนพร้อมหลักฐานขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
ส่งมายังงานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อตรวจสอบเอกสารและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครทุน ดูเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ