แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว

ต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สปป.ลาว เนื่องในโอกาสมาเข้าร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการพัฒนาโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MoU ระหว่าง 2 หน่วยงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ