แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ASEA-UNINET Student Week 2019 (บัณฑิตศึกษา) [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2562]

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ASEA-UNINET Student Week 2019 (บัณฑิตศึกษา) [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2562] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ASEA-UNINET Student Week 2019 (บัณฑิตศึกษา) [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2562]

ASEA-UNINET Student Week 2019 [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2562]

Universitas Indonesia ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET Student Week 2019 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย โดยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ด้าน Sustainable Development รวมไปถึงวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ 25 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนที่พักและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน และได้รับการยกเว้นค่าที่พัก จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Certificate of Enrollment
3. ผลคะแนน TOEFL ITP 510 คะแนนขึ้นไป TOEFL CBT 180 คะแนนขึ้นไป TOEFL IBT 64 คะแนนขึ้นไป TOEFL PAPER 510 คะแนนขึ้นไป IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 600
ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1703

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ