แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน JASSO Scholarship Application for Autumn 2019

โครงการแลกเปลี่ยน JASSO Scholarship Application for Autumn 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน JASSO Scholarship Application for Autumn 2019

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ JASSO Scholarship Application for Autumn 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท โดยจัดขึ้นระหว่าง
•  กันยายน 2019 – มกราคม 2020 (1 ภาคการศึกษา) หรือ
•  กันยายน 2019 – กรกฏาคม 2020
นักศึกษาที่ได้รับเลือก จะได้รับทุนการศึกษา 400,000 เยน (สำหรับ 1 ภาคการศึกษา) และ 880,000 เยน (สำหรับ 1 ปี) โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนน TOEFL iBT ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ PBT ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ JPLT ระดับ N1 ขึ้นไป
ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Applicant’s Information Sheet for JASSO Scholarship (ตามไฟล์แนบ)
2. Statement of Financial Situation
3. Official Transcript
4. Letter of Recommendation
5. Certificate of Eligibility
6. Certificate Japanese Language Proficiency (JLPT) or English Proficiency Test for Undergraduated Students Certificate (TOEFL or IELTS)
7. Copied of Passpport
8. 3 Identical Photos
9. A copy of Document Identifying the Annual Income of the Supporter

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการประกอบการสมัครให้คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1688


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ