แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 และ 179403 ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 และ 179403 ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 และ 179403 ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 และ 179403 ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

-กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001 ภาคปกติ
วัน เสาร์ ที่ 20 เม.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1303
-กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ภาคปกติและภาคพิเศษ
วัน พุธ ที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ