แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001,002,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001,002,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001,002,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001,002,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

สอนรวมภาคปกติและภาคพิเศษ
วันจันทร์ ที่ 18 และวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201

หมายเหตุ เรียนรวมเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ